Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia
 2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)
 3. Práva a povinnosti predávajúceho
 4. Práva a povinnosti kupujúceho
 5. Dodacie podmienky
 6. Kúpna cena
 7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
 8. Osobné údaje a ich ochrana
 9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)
 10. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Ladislav Ollári - SILA ELEKTRO so sídlom Gárdonyská Ulica 982/27, Dolný Štál 93010, zapísaná v Živnostenskom registri č. 201-6652 Obvodného úradu v Dunajskej Strede, IČO: 35 282 592 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

Objednávky sa považujú za záväzné len po potvrdení dodávateľom – predávajúcim.. Objednávať môžu iba zákazníci, ktorí dovŕšili 18 rokov, zaregistrovali sa na našej webovej stránke a vyplnili všetky potrebné údaje. Cenové ponuky sú obojstranne záväzné po potvrdení oboch strán. Zrušenie alebo zmena už potvrdenej objednávky je možná len po dohode s predávajúcim a to výhradne len písomnou formou.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim.

Po predchádzajúcom prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako "potvrdenie objednávky". Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:

 • dostupnosť a termín dodania tovaru kupujúcemu
 • názov a cenu tovaru
 • cenu prepravy
 • adresu miesta doručenia tovaru spolu s kontaktnou osobou
 • podmienky a spôsob prepravy

3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 • dodať kupujúcemu na základe potvrdenej objednávky tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
 • odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, záručný list, a daňový doklad. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky

5. Dodacie podmienky

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov a/alebo katalógov predávajúceho, umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 8 až 10 pracovných dní po potvrdení objednávky, ak je tovar na sklade u predávajúceho alebo do 8 až 10 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

Predávajúci dopravuje tovar kupujúcemu cestou Slovenskej pošty, prípadne inou prepravnou spoločnosťou.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá kupujúcemu nový tovar.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 5 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.

6. Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v sídle predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v potvrdení objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny kurzu meny a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nebude kupujúcemu účtovať cenu za dodanie tovaru v prípade, ak je hodnota objednaného tovaru v cene minimálne 30 EUR s DPH.

  do 30 EUR: 2,50 EUR (zásielkovňa)4,90 EUR(GLS) 5,95 EUR (UPS) alebo 6,45 EUR (DPD)
  nad 30 EUR: zadarmo(do 30kg)

Preprava tovaru nad 30kg:

cena dopravy bude upresnená v priebehu objednávky, popr. neskôr telefonicky/emailom

Cena za dodanie tovaru prostredníctvom služby DPD, ktorú je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar, činí 3,20 EUR (zásielkovňa),4,90 EUR (GLS) 5,95 EUR (UPS) alebo 6,45 EUR (DPD), ak sa nejedná o prípady, kedy predávajúci kupujúcemu cenu za dodanie tovaru neúčtuje.

Za dobierku účtujeme poplatok 1,00 EUR.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

8. Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.

Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a ak má zriadenú mailovú adresu.

Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a ak má zriadenú mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje neposkytne tretej osobe.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť zaslaním informačného mailu predávajúcemu alebo inou vhodnou formou.

Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zrušenie objednávky)

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo ak sa výrazným spôsobom zmenila cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v potvrdenej objednávke.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do  14 kalendarných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:

 • kupujúci odošle predávajúcemu mail alebo list s nasledovným znením: "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok) č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)". Ďalej uvedie svoje meno, adresu a dátum
 • kupujúci odošle tovar na svoje náklady vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho
 • vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Predávajúci odmietne prijať tovar vrátený formou dobierky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. Predávajúci poskytuje záruku na predaný tovar v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná predovšetkým vo forme mailových správ.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz