Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu www.eulux.sk

 

1  Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktorých súčasťou je Reklamačný poriadok  (ďalej ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Samostatne zárobkovo činná osoba: Ladislav Ollári - SILA ELEKTRO, so sídlom podnikania: Gárdonyská 982/27 930 10, Dolný Štál, IČO: 35282592,  DIČ: 1020257337, IČ DPH: SK1020257337  a  kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj prevažne svietidiel, elektroinštalačného materiálu a ich príslušenstva prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.eulux.sk.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Tieto Obchodné podmienky sa riadia výhradne platnou a účinnou legislatívou Slovenskej Republiky. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 

Kupujúci objednaním tovaru od predávajúceho súhlasí s Obchodnými podmienkami internetového obchodu predávajúceho a to zakliknutím políčka na konci objednávkového formulára so znením „Oboznámil/a som sa s Obchodnými podmienkami“.

V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ (ďalej len ako „kupujúci“), riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Zákonom č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník (ďalej len „Zákon č. 40/1964 Zb.“), Zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 102/2014 Z. z.“) a Zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.

V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami Zákonom č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení.

Kúpna zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára predávajúci s kupujúcim. Predávajúci pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Kupujúci  (spotrebiteľ) je fyzická osoba,  ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti a nakupuje tovar v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou

 

Všetky sumy uvedené v týchto Obchodných podmienkach, rovnako ako sumy na internetovom obchode www.eulux.sk sú uvedené vrátane DPH.

 

 • Kontaktné údaje predávajúceho:

 

Obchodné meno:                                                                 

Sídlo:                               

Právna forma:              

IČO :                             

DIČ:      

IČ DPH:                                               

Registrácia:                     

Tel kontakt:                  

E-mail: 

Ladislav Ollári - SILA ELEKTRO

Gárdonyská 982/27 930 10 Dolný Štál

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

35282592

1020257337

SK1020257337

Živnostenský register Obvodného úradu v Dunajskej Strede č. 201-6652

+421 918 292 354

info@eulux.sk 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2010 4774 vedený v Tatra banka, a.s.

 

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dohľadu
tt@soi.sk
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto  Obchodné podmienky a ich ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.eulux.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcim zakúpený tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

2  Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

2.1 Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú v prípade, keď kupujúci akceptuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy a to vyplnením a odoslaním objednávkového formulára s vybraným tovarom predávajúcemu. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke predávajúceho. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť. Po prijatí objednávky  predávajúci bezodkladne doručí  kupujúcemu potvrdenie o doručení objednávky, na vznik kúpnej zmluvy toto potvrdenie nemá vplyv.

 

2.2   Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v konečnej sume. Na e-mailovú adresu kupujúceho  budú kupujúcemu v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

2.3  Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru, údaje o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar doručený, prípadne iné doplňujúce údaje.

2.4 Podľa novely zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy kupujúci tovar ešte neprijal a nezaplatil.

3  Práva a povinnosti predávajúceho

3.1 Predávajúci je povinný:

 • Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.
 • Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.
 • Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (daňový doklad).

3.2 Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

3.3 Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne kupujúcemu v prípade oneskoreného dodania tovaru, ak bol o tejto skutočnosti riadne informovaný a i napriek vedomosti o tejto skutočnosti neuplatnil svoje práva na odstúpenie od zmluvy, ktoré mu vyplývajú z § 614 ods. (2) Zákona č. 40/1964 Zb..

4 Práva a povinnosti kupujúceho

 

4.1 Kupujúci je povinný podľa § 614 Zákona č. 40/1964 Zb. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar a podľa § 588 Zákona č. 40/1964 Zb. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

4.2 Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami. Kupujúci má ďalej právo na výrobky v bežnej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu škody či podávanie podnetov a sťažností orgánom dozoru, dohľadu a kontroly  pri porušení zákonom priznaných práv kupujúceho.

 

 1. Dodacie a platobné podmienky

 

5.1 Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov na  internetovom obchode www.eulux.sk.

5.2 Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v lehote maximálne do 30 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Štandardná dodacia doba na jednotlivý tovar je 2-5 pracovných dní.

5.3 V súlade s § 588 Zákona č. 40/1964 Zb. uzavretím zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu vznikne povinnosť predmet kúpy prevziať.

5.4 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené kupujúcim v objednávkovom formulári. Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.eulux.sk  je predávajúci oprávnený podľa § 522 Zákona č. 40/1964 Zb. požadovať od kupujúceho náhradu škody vo výške nutne vynaložených poštovných a distribučných nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy.

5.5 V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný podľa § 614 ods. (1) Zákona č. 40/1964 Zb. prevziať tovar pri dodaní alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním poverená osoba.

5.6 V prípade, že kupujúci po doručení zistí, že je tovar vadný/poškodený, využije formu reklamačného konania. Skutočnosť, či vada/poškodenie výrobku bola spôsobená prepravou, kupujúcim alebo sa jedná o výrobnú vadu, je  predmetom posúdenia v rámci reklamačného konania.

5.7  Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.2  odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

5.8 Spôsoby platieb:

 • Platba v hotovosti/kartou pri prevzatí tovaru kuriérovi (dobierka)
 • Platba v hotovosti/kartou pri osobnom prevzatí zakúpeného tovaru na predajni.
 • Platba online prevodom na účet definovaný v týchto Obchodných podmienkach
 • Platba prostredníctvom platobnej brány GoPay a jej súčastí

 

5.9  Spôsoby doručenia tovaru:

 

 • Kuriérska spoločnosť: GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
 • Doručenie prostredníctvo: Packeta Slovakia s. r. o. (zásielkovňa)
 • Osobný odber na predajni STARLUX, s.r.o., adresa: Komenského 6331, 929 01 Dunajská Streda.

 

6  Kúpna cena a poplatky spojené s kúpou tovaru

6.1  Kupujúci si pri zadávaní objednávky vyberie vhodnú formu zaplatenia kúpnej ceny tovaru  podľa bodu 5.8 týchto Obchodných podmienok.

6.2 V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.3 Cena za dodanie tovaru kupujúcemu je stanovená nasledovne:

 

 • Doprava prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. je stanovená na 3,99 EUR
 • Doprava prostredníctvom Packeta Slovakia s. r. o. (zásielkovňa) je stanovená na 3,49 EUR
 • Vyzdvihnutie na predajni predávajúceho je bezplatné
 • V prípade, že si kupujúci zvolí pri nákupe možnosť platby „Na dobierku“, bude mu účtovaný poplatok vo výške 1,00 EUR
 • V prípade, že kupujúci zakúpi od predávajúceho tovar za sumu prevyšujúcu 30 EUR, náklady spojené s dopravou kupujúcemu zanikajú. Toto platí výhradne v prípade, že si kupujúci zvolí dopravu prostredníctvom kuriérskej spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (kuriér GLS)

 

6.4  Výsledná konečná cena je vždy uvedená v objednávkovom formulári pred odoslaním objednávky, je uvedená vrátane DPH, poprípade všetkých ostatných daní a poplatkov (balné, poštovné a pod.).

7  Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

7.1  Prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpenej veci. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom.

8   Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

8.1 Kupujúci zakliknutím políčka „Oboznámil/a som sa s Obchodnými podmienkami.“ pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Obchodné podmienky a teda aj reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ustanovením  § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

8.2  Kupujúci si môže uplatniť reklamáciu osobne na prevádzkarni predávajúceho, prostredníctvom e-mailu alebo poštovou zásielkou na kontaktné údaje uvedené v bode 1.1 týchto Obchodných podmienok.

8.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje výhradne na tovar zakúpený na internetovom obchode predávajúceho www.eulux.sk.

8.4  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za bezvadnosť plnenia od jeho prevzatia do uplynutia záručnej doby. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady v rámci internetového obchodu predávajúceho, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5  Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, na ktorý sa vzťahuje záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

8.6  Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť si reklamáciu vyplnením formulára na uplatnenie reklamácie a jeho doručením predávajúcemu. Podoba formulára je určená predávajúcim a jeho vzor je umiestnený na konci týchto Obchodných podmienok. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

 • Doručenie riadne vyplneného Reklamačného formulára na uplatnenie reklamácie od kupujúceho predávajúcemu.
 • Predloženie dokladu o zaplatení

8.7  Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napríklad  vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe a poučí kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Zákona č. 40/1964 Zb.. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.8  Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Zákona č. 40/1964 Zb..uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

8.9  Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

8.10  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.11  V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má kupujúci nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

 • Bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy.
 • Primeraným znížením kúpnej ceny.
 • Dodaním náhradného tovaru.
 • Odstúpením od zmluvy.

8.12   Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • Odovzdaním opraveného tovaru.
 • Výmenou tovaru.
 • Vrátením kúpnej ceny tovaru.
 • Vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.
 • Odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru v súlade s bodom 8.8 týchto Obchodných podmienok.

8.13 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

8.14 Záručná doba sa môže predĺžiť za individuálny poplatok dohodnutý medzi kupujúcim a predávajúcim.

8.15 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci reklamačný doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar  a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

8.16 Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na uplatnenie záruky podľa týchto Obchodných podmienok, bezplatné.

8.17 Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa § 622  Zákona č. 40/1964 Zb. nasledujúcim spôsobom:

 • Predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
 • Predávajúci chybný tovar vymení, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.18 Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,  má kupujúci podľa § 623  Zákona č. 40/1964 Zb. právo:

 • Na výmenu tovaru,
 • Na primerané zníženie kúpnej ceny,
 • Na odstúpenie od zmluvy.

8.19  Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené v Reklamačnom formulári na uplatnenie reklamácie.

9  Informácia o systéme alternatívneho riešenia sporov ( ARS a RSO )

9.1 Kupujúci  má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na  adrese: info@eulux.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov a to podľa Zákona č. 391/2015 Z. z.. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona 391/2015 Z. z.. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona 391/2015 Z. z.. Kupujúci ako spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na nasledovnom odkaze https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK . Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci - fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,00 €. Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 Z. z. (znenie od 1.2.2016).

10  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1 Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. (1) Zákona č. 102/2014 Z. z.

10.2 Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených Zákonom č. 102/2014 Z. z. a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.3 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. (1) Zákona č. 102/2014 Z. z. u predávajúceho v listinnej podobe, v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy. Odkaz na formulár na odstúpenie od zmluvy, rovnako ako na formulár k uplatneniu reklamácie sa nachádza na konci týchto Obchodných podmienok. Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom kupujúcemu potvrdenie na trvanlivom nosiči.

10.4  Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania a dátum prijatia, meno a priezvisko kupujúceho, adresa kupujúceho, podpis (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe), podpis a dátum. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho  dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby. V zmysle § 10 ods. (1) Zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.5 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

10.6 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.7 Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu  platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho  dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

10.8 Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.9 Podľa § 10 ods. (1)  Zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu a dokladu o zaplatení.

10.10 Podľa § 10 ods. (3) Zákona č. 102/2014 Z. z. znáša kupujúci pri odstúpení od zmluvy iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru

10.11  Podľa § 7 ods. (6)  písmeno c) Zákona 102/2014 Z. z. kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj  tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

10.12  Pri odstúpení od zmluvy podľa § 10 ods. Zákona 102/2014 Z. z. kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

11 Registrácia

11.1  Registráciou sa rozumie vytvorenie individuálneho užívateľského konta na internetovom obchode www.eulux.sk. Registrácia je dobrovoľná a je bezplatná. Zaregistrovaný užívateľ  získa kompletný prehľad o svojich objednávkach a rovnako prihlásenému užívateľovi webové rozhranie uľahčí spôsob objednania tovaru a to automatickým vyplnením objednávkovým formulárom. Toto automatické vyplnenie sa avšak nevzťahuje na možnosť dopravy a platby.

 • Registrácia nie je podmienkou pre vytvorenie objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 • Zaregistrovaný užívateľ môže kedykoľvek požiadať predávajúceho o výmaz užívateľského konta, a to zaslaním požiadavky obsahujúcej prihlasovacie meno užívateľského konta a požiadavku o výmaz užívateľského konta.

12 Newsletter (Novinky)

 

12.1 Vo webovom rozhraní si kupujúci môže vybrať, či chce od predávajúceho dostávať pravidelné informácie o  novinkách (Newsletter). Na odoberanie noviniek je možné prihlásiť sa zadaním e-mailovej adresy vo webovom rozhraní v kolónke „NOVINKY A AKCIE MAILOM“. V prípade odoberania Newsletterov je predávajúci oprávnený odosielať v nepravidelných intervaloch informácie spojené s prevádzkovaním internetového obchodu www.eulux.sk.  Jedná sa prevažne o informácie o akciách na tovar zverejnený na internetovom obchode predávajúceho. Zo zasielania noviniek  sa  kupujúci môže kedykoľvek odhlásiť a to: písomnou žiadosťou na e-mail predávajúceho a/alebo telefonickou požiadavkou.

13  Ochrana osobných údajov

13.1 Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov. Pre vybavenie objednávky je však nevyhnutné spracúvať určité osobné údaje.". Internetový obchod www.eulux.sk taktiež spracúva súbory Cookies. Pre lepšie pochopenie, za akým účelom a na akých právnych základoch spracúvame Vaše osobné údaje si prečítajte kompletné vyhlásenie Ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov TU.

 

15  Záverečné ustanovenia

15.1 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

15.2 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

15.3 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť od 17.10.2023

Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť tu: Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku

Formulár na uplatnenie Reklamácii si môžete stiahnuť tu: Reklamačný formulár 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shopteťák.cz